Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 28/02/2014

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 6.430800
   Tháng 2: 6.4308
   Quý I: 12.4551
   Năm 2014: 12.4551 / 589

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 28/02/2014

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 0.378616
   Tháng 2: 0.378616
   Quý I: 0.99151
   Năm 2014: 0.99151 / 10

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 28/02/2014

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 21.145800
   Tháng 2: 21.145800
   Quý I: 39.7573
   Năm 2014: 39.7573 / 407.165668
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố