Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy thủy điện Bắc Bình

Ngày: 31/03/2014

Công suất MAX (MW): 33
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 10.619373
   Tháng 3: 10.619373
   Quý I: 23.074473
   Năm 2014: 23.074473 / 103.370

Nhà máy thủy điện Nậm Má

Ngày: 31/03/2014

Công suất MAX (MW): 3.2
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 0.558987
   Tháng 3: 0.558987
   Quý I: 1.548736
   Năm 2014: 1.548736 / 10

Nhà máy thủy điện Khe Bố

Ngày: 31/03/2014

Công suất MAX (MW): 100
Sản lượng: (triệu KWh)
   Ngày: 23.935300
   Tháng 3: 23.9353
   Quý I: 63.6926
   Năm 2014: 63.6926 / 396.771718
prev next
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố